12:07 03/10/2023
Khóa Học TESOL Online Quốc Tế Cấp Chứng Chỉ Bản Cứng

Khóa Học TESOL Online Quốc Tế Cấp Chứng Chỉ Bản Cứng

TESOL là viết tắt của "Teaching English to Speakers of Other Languages" (dạy tiếng Anh cho người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai). Nó là một lĩnh vực chuyên môn trong giảng dạy tiếng Anh nhằm cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để dạy tiếng Anh cho người nói tiếng mẹ đẻ khác.